O nas

KILKA SŁÓW O INICJATYWIE

„Chcemy kreować i promować wizerunek górnictwa we wspólnym ujęciu i dzięki temu robić to lepiej, głośniej, mocniej i bardziej wyraziście - dr inż. Paweł Bogacz z AGH, współtwórca Inicjatywy Górnictwo OK.”

Grupa Wspólnych Inicjatyw Społecznych GÓRNICTWO OK została zawiązana na poziomie operacyjnym 25  lutego 2016 r., podczas obrad Jubileuszowej XXV Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Jej inicjatorami było grono specjalistów zajmujących się kwestiami społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. CSR) w firmach i instytucjach branży górniczej w Polsce. Ponad rok później, 12 kwietnia 2017 r., w rektoracie krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, a następnie 29 czerwca 2017 roku w trakcie International Mining Forum, podpisane zostały listy intencyjne dotyczące chęci sformalizowania prac Grupy poprzez wejście do niej największych przedsiębiorstw produkcyjnych oraz naukowych branży górniczej oraz z otoczenia górnictwa w Polsce. Od tego czasu Grupa odbyła 11 spotkań roboczych oraz wzięła udział w 7 konferencjach. Wypracowała również 36 projektów rozwojowych, które obecnie rozbudowuje.

- Naszym głównym zadaniem jest pokazywanie górnictwa na zewnątrz jako ważnej, nowoczesnej i odpowiedzialnej społecznie branży. Chcemy robić to przede wszystkim tam, gdzie zapadają ważne decyzje, nie tylko centralnie, ale i na poziomie regionów i powiatów. W głosie tym chcemy opierać się na faktach, w tym jak najwięcej elementów związanych z branżą powinniśmy pokazywać w ujęciu liczbowym, inżynierskim. Chcemy bowiem ukazać rzeczywistość, taką jaka jest - tłumaczy dr inż. Paweł Bogacz.

CELE GRUPY

Cel główny

Budowa i prowadzenie wspólnej, skutecznej polityki społecznego wsparcia górnictwa, jako odpowiedzialnej, nowoczesnej, strategicznie potrzebnej  branży, tak w zakresie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym.
Cele szczegółowe

 • inicjowanie, promowanie, wdrażanie zasad, metod i narzędzi CSR w branży,
 • wymiana dobrych praktyk z zakresu CSR pomiędzy przedsiębiorstwami branży,
 •  budowa w branży wspólnych inicjatyw i projektów z zakresu CSR,
 •  konstrukcja i prowadzenie wspólnej, skutecznej polityki CSR branży, jako strategicznie potrzebnej Polsce i Europie, nowoczesnej gałęzi przemysłu.

Sposoby realizacji celów

 •  Wymiana doświadczeń w zakresie danych sfer CSR,
 • Wypracowywanie i realizacja wspólnych projektów w zakresie danych sfer CSR w układzie zgodnym z systematyką GRI:
  • wpływ ekonomiczny,
  • wpływ środowiskowy,
  • prawa człowieka,
  • miejsce pracy,
  • odpowiedzialność wobec społeczeństwa,
  • odpowiedzialność za produkt lub usługę.

 

KILKA FAKTÓW STANOWIĄCYCH NASZ FUNDAMENT:

1)    77%  średnich i dużych przedsiębiorstw uważa, że działania zgodne z CSR wpływają pozytywnie na ich wynik finansowy [Źródło: KPMG, 2015]

2)    06.12.2016 - wejście w życie Dyrektywy UE 2014/95/UE, dotyczącej ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy.

3)    Przemysł wydobywczy i okołowydobywczy wygenerował 5,4% PKB  Polski w roku 2017 [Źródło” GUS, 2018]

4)    W roku 2017 w polskim górnictwie pracowało 132 tysiące osób, natomiast szacuje się, że kolejne 540 tysięcy, to zatrudnieni w przedsiębiorstwach zaopatrzenia branży [Źródło” GUS, 2018]

5)    Cztery gminy górnicze (Kleszczów, Mielnik, Jerzmanowa, Polkowice) wśród ośmiu najbogatszych gmin Polski w roku 2017 [Źródło: Raport samorząd.pap.pl, 2017]

6)    33% przychodów spółki górnicze w Polsce przekazują do budżetu centralnego i budżetów lokalnych [Źródło: GIPH, 2015]

7)    60,49% to poziom wskaźnika MCI (ang. Mining Contribution Index) dla Polski, lokując go na pozycji zdecydowanie powyżej średniej światowej [Źródło: ICMM, 2014]

8)    Niska produktywność branży górniczej (15%) w stosunku do pozostałych, ale wysoki potencjał jej rozwoju (51%) [Źródło: Eurostat, 2014]

9)    80% poziomu zaufania społecznego do górników, lokujący ten zawód na trzecim miejscu wśród zawodów największego poważania społecznego [Źródło: CBOS, 2014]

10)    Znaczna zmiana warunków prowadzenia produkcji i pracy górników w ostatnich 25 latach  [Źródło: Opracowanie własne]

 

1990

2015

Średnia głębokość wydobycia [m]

589

712

Średni koszt jednostkowy wydobycia [zł/Mg]

198

296

Ilość zatrudnionych [tys.]

388

95

Wydobycie roczne [mln Mg]

170

68

1990

2015

Średnia liczba działających związków zawodowych

2

13

Średnia pensja w górnictwie w stosunku do średniej krajowej

1,89

1,16

Liczba wypadków śmiertelnych

86

32

Średni wydatek energetyczny na zmianę

2260

1780